Provozovatel: Green Horse, z.s., Ke Kempu 355, 411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 07431554

Sídlo: Ke Kempu 355, 411 81 Brozany nad Ohří

Zodpovědná osoba: Mgr. Radka Krunclová – předsedkyně spolku

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu
Green Horse,z.s., IČ 07431554, (dále jen areál spolku) je vydán provozní řád dle ustanovení § 102 odst. 2) Zákoníku práce jako součást prevence rizik. Tento Provozní řád, je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu.

Pro účely tohoto provozního řádu se rozumí:

1. Areál Green Horse, z. s.

a) prostor stájí a výběhů, který se nachází v ulici Ke Hřišti v katastrálním území obce Brozany nad Ohří, za fotbalovým hřištěm směrem na Hostěnice;

b) klubovna Green Horse, z. s. umístěná v areálu autokempu Brozany nad Ohří.

 

2. Návštěvník spolku – každá osoba pohybující se v areálu spolku, která není statutárním orgánem spolku pověřena k provádění činnosti a výkonů spolku.

3. Pověřená osoba spolku – osoba pověřená statutárním orgánem spolku provádění činnosti a výkonů spolku.

Tento provozní řád stanoví níže uvedená pravidla:

 

 1. Všeobecné pokyny pro návštěvníky:
  1. Všechny osoby jsou povinny se před vstupem do areálu se seznámit s těmito pokyny.
  2. Psy je povoleno v areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem.
  3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostor výběhu se zvířaty, prostoru stáje a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené osoby.
  4. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
  5. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem ohrožovat zvířata.
  6. Výjimky z tohoto provozního řádu může povolit jen předsedkyně spolku nebo osoba jí pověřená.
  7. Při příchodu do areálu je každý návštěvník povinen ohlásit se u pověřené osoby spolku.
  8. Návštěvníkům areálu je zakázáno zasahovat do fungování inženýrských sítí. (vodovod, elektroinstalace atd.)
  9. V celém areálu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
  10. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu donášet.
  11. Po dobu konání kulturních, sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření a pokyny pořadatele.
  12. Každý návštěvník je povinen ohlásit pověřené osobě spolku vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah složek Integrovaného záchranného systému ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
  13. Ohlašovny na tel. číslech:
   PRVNÍ POMOC 155
   HASIČI 150
   POLICIE 158

 

 1. Zookoutek a provoz stájí
  1. Ke koním a ostatním zvířatům lze přistupovat jen se svolením  pověřených osob spolku, případně v jejich doprovodu. Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů zvířat je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu !
  2. Ve stájích, výbězích a při zacházení se zvířaty je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet a jinak nerušit zvířata. Bez souhlasu pověřené osoby spolku je zakázáno je krmit.
  3. Při příchodu ke zvířeti ho slyšitelně oslovíme.
  4. Na volném prostranství nikdy ke zvířeti nepřistupujeme zezadu a v případech,kdy není jiná možnost, zvíře vždy klidně, ale zřetelně oslovíme.
  5. Při manipulaci s koňmi ve stáji během kydání, čištění apod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.
  6. Jakékoliv zranění koně bude neprodleně nahlášeno pověřené osobě spolku, která uváží způsob ošetření koně, příp. přivolání veterinárního lékaře.
  7. Při výcviku a ošetřování koni je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez svolení pověřené osoby spolku je přístup ke koním zakázán.

 

 1. Jízda na koních
  1. Jezdci na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít funkční a nepoškozenou jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo obuv s rovnou podrážkou. Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem a rukavice. Také je vhodné používat ochrannou vestu nebo chránič páteře. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.
  2. Před zahájením jízdy na koních, jsou jezdci i pověřená osoba spolku povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu návštěvník, je povinen ji ihned nahlásit pověřené osobě.
  3. Je vhodné, aby jezdci a pověřené osoby spolku byli očkováni proti tetanu. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát zákonný zástupce nezletilé osoby písemný souhlas k jízdě na koni a jakémukoli pohybu u koní.
  4. Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí jezdců. Před zahájením musí jezdec podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (za děti prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).
  5. Vykálí – li se pod jezdcem kůň,  v obci nebo na asfaltové cestě, je jezdec povinen výkaly po jízdě řádně uklidit.
  6. Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny pověřené osoby spolku, a to na jízdárně, v terénu, ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi nebo péčí o koně.

 

 1. Klubovna
  1. Všichni návštěvníci dbají během pobytu v klubovně pokynů pověřené osoby spolku.
  2. Vstup do prostor klubovny je možný pouze v přezůvkách či s návleky.
  3. Návštěvníci odkládají své svršky a obuv na  místě k tomu určeném.
  4. Za své osobní věci si každý návštěvník zodpovídá sám. V případě krádeže či poškození DC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
  5. Do klubovny mají přísný zákaz vstupu návštěvníci s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Zákonní zástupci nevodí do klubovny děti s podezřením na začínající nemoc.

 

V Brozanech n.O. , dne 20. 9. 2018 ………….….….….……….……………..

Mgr. Radka Krunclová – předsedkyně spolku