Informace o zpracování osobních údajů v rámci aktivit spolku Green Horse, z.s.
Seznámení s pravidly pro ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR - 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kontaktní údaje spolku:

Green Horse, z. s. 
Ke Kempu 355
411 81 Brozany nad Ohří
Zapsaný ve spolkovém rejstříku KS v Ústí n. L., oddíl L, vložka 11940
IČ: 07431554
www.greenhorse.cz
email: greenhorse.bno@gmail.com

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování spolku.  Bez poskytnutí osobních údajů není možné evidovat zájemce a účastníky volnočasových aktivit, zájmových kroužků či vzdělávacích programů spolku. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s GDPR. 

Činnost Green Horse, z.s.
- Předmětem činnosti spolku je poskytování volnočasových aktivit  pro děti, mládež, rodiny i veřejnost, zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku, příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře), realizace osvětové činnosti.
Ostatní marketingové aktivity
- Ke zpracování osobních údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami.  V rámci marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu jimi uděleného souhlasu nebo v rozsahu souvisejícím s prodejem služeb.
Správce
- Spolek Green Horse, z. s. je správcem osobních údajů.
- Informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoliv poskytnuty nebo zpřístupněny na kontaktní e-mailové adrese greenhorse.bno@gmail.com nebo poštou na adrese sídla spolku.

Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
Green Horse, z.s. jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Pravidelně kontrolujeme soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupujeme odpovědně k plnění těchto povinností s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochranu jejich údajů.

Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
- V souvislosti s účastí na volnočasových a vzdělávacích aktivitách spolku jsou zpracovávány údaje poskytnuté v přihlášce na tyto aktivity.
Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádné evidence osob zapojených do aktivit spolku a dále za účelem možnosti poskytování cílených adresných nabídek služeb a s tím souvisejících marketingových aktivit a služeb.
- Green Horse, z.s. jako správce osobních údajů vede písemnou databázi, v níž eviduje osobní a kontaktní údaje osob zapojených do aktivit spolku.


Jak se dostávají údaje do naší databáze?
Nové údaje do naší databáze získáváme přímo od zájemců o námi poskytované služby.

S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
- Všechny osobní údaje zpracovává Green Horse, z.s. jako správce.
- Písemná databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
- Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozesílání hromadných mailingových nabídek včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou. Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. 
- IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami za využití našich zaměstnanců kvůli maximální ochraně dat a Vašeho soukromí. 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
 - Údaje osob v databázi uchováváme po celou dobu trvání účasti osoby v zájmových aktivitách a následně po zákonem stanovenou dobu.

Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
- Máte právo kdykoliv se obrátit na spolek Green Horse, z.s.  a požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na uvedených kontaktech spolku. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
- Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.