Green Horse, z. s., Ke Kempu 355,

411 81 Brozany nad Ohří,

IČ07431554, DIČ CZ07431554,

www.greenhorse.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

a) provozovatel: Green Horse, z. s. , Ke Kempu 355, 411 81 Brozany nad Ohří

b) klient: jakákoli FO nebo PO, která není členem provozovatele

c) vzdělávací akce: kurz, seminář, přednáška

1. OBJEDNÁVKA JE NÁVRHEM KUPNÍ SMLOUVY

Zasláním přihlášky provozovateli a jejím následným potvrzením ze strany provozovatele, vniká kupní smlouva.

Veškeré přihlášky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Přihláškou klient stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2. PLATBA KURZŮ, SEMINÁŘŮ A PŘEDNÁŠEK:

a) Platby za vzdělávací akce se provádějí bankovním převodem.

Na základě zaslané přihlášky obdrží klient platební informace (částku k úhradě, bankovní spojení, popř. platební symboly).

b) V odůvodněných a předem domluvených případech lze provádět platby v hotovosti

3. SPLATNOST POPLATKŮ ZA VZDĚLÁVACÍ AKCE (pro čl. 3 dále jen „poplatky“)

Splatnost poplatků je 14 dní od doručení vyplněné přihlášky provozovateli. Pokud nebude poplatek ve stanoveném termínu (tj. Datum doručení provozovatel + 14) uhrazen, má provozovatel právo přihlášku stornovat a nabídnout místo na vzdělávací akci další osobě. V případě, že přihlášení klienta na vzdělávací akci proběhne ve lhůtě kratší než 14 dní před jejím začátkem, zkracuje se též doba splatnosti.

Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné písemné dohody.

4. STORNO PODMÍNKY

Částka, kterou klient předem uhradil za vzdělávací akci, bude v případě neúčasti klienta na uvedené vzdělávací akci provozovatelem snížena o stornopoplatek a popř. vrácena na účet klienta takto:

a) Storno 14 dní a více před zahájením akce – administrativní storno poplatek 15 % z ceny vzdělávací akce.

b) Storno 13-3 dní před zahájením akce 25 % z ceny vzdělávací akce.

c) Storno 3-0 dní před zahájením akce 100 % z ceny vzdělávací akce.

Klient může za sebe písemně pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu. O této skutečnosti je klient povinen písemně informovat provozovatele akce.

Storno akce je možné pouze písemnou formou. Pro stanovení storno poplatku je rozhodujíc den doručení storna provozovateli vzdělávací akce.

Pokud dojde ke zrušení kurzu pořadatelem z jakýchkoliv důvodů, kurzovné se vrací v plné výši nebo se po domluvě převádí na jiný termín.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient má v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodu od uzavřené smlouvy (závazné přihlášky na vzdělávací akci), a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce. Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla provozovatele nebo emailem (na adresu: greenhorse.bno@gmail.com) a vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci-provozovateli.

Ustanovení článku 5 se neaplikuje v případě, že k přihlášení klienta na vzdělávací akci dojde ve lhůtě kratší než 14 dní před datem jejího konání.

V Brozanech n. O., dne 12. 11. 2018

Mgr. Radka Krunclová

předsedkyně spolku Green Horse, z.s.